Cestovné poistenie – ako funguje poistenie zodpovednosti?

Sami určite viete, že niekedy je náhoda zlým spoločníkom a stane sa aj to, čo ste nechceli. Pri spôsobení škody inému na zdraví či majetku je o to horšie. Ak však nastane takáto situácia v zahraničí, môže ísť o skutočne nepríjemnú situáciu. Aj preto myslí cestovné poistenie aj na Vašu zodpovednosť za škodu a umožňuje Vám uzatvoriť si pripoistenie zodpovednosti. Vaše cestovné poistenie tak bude kryť ďalšiu situáciu, ktorá nemusí, ale môže nastať.

Na čo sa poistenie zodpovednosti vzťahuje?

Poistenie zodpovednosti uzatvorené ako pripoistenie pre cestovné poistenie kryje škody spôsobené inému na zdraví alebo veci.

  • Náhrada škody v súvislosti s bežnou činnosťou poisteného, za ktorú zodpovedá podľa občianskoprávnych predpisov štátu, kde škoda vznikla. Ide najmä o činnosť spojenú s poistenou osobou.
  • Zodpovednosť za škodu na zdraví vrátane nákladov pri usmrtení a za škodu na veci tretej osoby.
  • Právna ochrana pred neoprávnene vzneseným nárokom na náhradu škody

Obsahuje Vaše cestovné poistenie aj poistenie zodpovednosti?

Ak áno, bude Vám nahradená škoda, ktorá Vám vznikla z vyššie uvedených prípadov. Poisťovateľ tak za Vás ako poistenú osobu uhradí aj náklady občianskeho súdneho konania, alebo mimosúdneho prerokovania nároku na náhradu škody, vyplývajúce z poistnej udalosti, ak išlo o nevyhnutný krok v súvislosti zo zisťovaním potrebných skutočností.
Ihneď po návrate je však potrebné informovať poisťovňu, ako jej aj poskytnúť všetko potrebné doklady súvisiace so spôsobenou škodou.

Uzatvorte si svoje cestovné poistenie výhodne, ale aj zodpovedne. Rozšírte si cestovné poistenie o pripoistenie zodpovednosti za škodu!