Ako postupovať pri krádeži alebo poškodení batožiny alebo strate dokladov?

Strata osobných vecí počas cestovania je veľmi stresujúca udalosť. Ak však máte poistenie batožiny, na paniku nie je žiadny dôvod. Stačí dodržať postup pri strate batožiny a vaše poistenie vás zachráni!

1. Obráťte sa na asistenčnú službu vašej poisťovne

 • Operátorovi popíšte vzniknutú situáciu a riaďte sa podľa jeho pokynov.
 • Podľa vzniknutej situácie vám dá inštrukcie, koho kontaktovať. (napr. políciu, leteckú spoločnosť, správcu ubytovania a pod.)
 • Poradí vám, aké dokumenty budú potrebné pri následnom riešení a dokladovaní poistnej udalosti
 • Bude vám nápomocný aj pri vybavovaní nových dokladov a riešení ostatných záležitostí spojených so stratou (vyhľadá pre vás adresy zastupiteľských úradov a pod.)

Dobré vedieť: Pred tým, ako kontaktujete asistenčnú službu, pripravte si číslo poistnej zmluvy, ktoré sa nachádza na asistenčnej karte. Vďaka tomu bude operátor môcť rýchlejšie získať informácie o vás a vašom poistení.

2. Bezodkladne nahláste vzniknutú situáciu

 • Poškodenie alebo stratu batožiny počas cesty okamžite nahláste prepravcovi a požadujte spísanie riadneho zápisu. Batožinu, ktorá je zničená alebo poškodená vyfotografujte alebo iným spôsobom zdokumnetujte rozsah vzniknutej škody.
 • Ak ste stratili, alebo máte podozrenie na krádež dokladov, hotovosti, platobných kariet alebo iných osobných vecí, bezodkladne túto situáciu nahláste miestnej polícii. Následne tam spíšte protokol o hlásení straty alebo krádeži. Skontrolujte si, aby v protokole bolo riadne zaznamenané, aké veci boli ukradnuté, kedy a kde boli odcudzené a či miesto, kde ste svoje veci pôvodne nechali bolo zamknuté, alebo inak zabezpečené.
 • V prípade, že sa vaša batožina stratila, alebo bola ukradnutá z ubytovacieho zariadenia, okrem polície kontaktujte aj správcu ubytovacieho zariadenia a požadujte vydanie písomného dokladu o vzniknutej škode, kde bude uvedený aj zoznam vecí, ktoré zmizli.

Upozornenie: Všetky dokumenty, ktoré vám jednotlivé inštitúcie vystavia, si starostlivo uschovajte. Tieto doklady budú potrebné pri zriaďovaní nových dokladov a tiež ich bude potrebovať vaša poisťovňa pri šetrení poistnej udalosti.

3. Upovedomte všetky zainteresované inštitúcie

 • Zmiznutie vášho mobilného telefónu nahláste vášmu operátorovi a dajte zablokovať SIM kartu.
 • Krádež, príp. stratu platobných kariet nahláste vašej banke a požiadajte o jej z
 • Pri strate alebo odcudzení kľúčov prípadne prístupových kariet kontaktujte ubytovacie zariadenie.
 • Odcudzenie alebo stratu zdravotného preukazu bezodkladne oznámte vašej zdravotnej poisťovni.

4. Uplatnite si nárok na náhradu škody

 • Ak si uplatňujete nárok na odškodnenie u leteckej spoločnosti, nárok na „bolestné“ máte vždy. Výška odškodnenia sa však odlišuje podľa toho, s akým prepravcom ste leteli, v akej triede a tiež sa zohľadňuje aj to, či máte v cieľovej destinácii trvalý pobyt. Vo väčšine leteckých spoločností platí 24 hodinová lehota, počas ktorej vám stratenú batožinu môžu znova doručiť bez nároku na kompenzáciu.
 • Prevádzkovateľ zariadenia, odkiaľ vaše veci zmizli je taktiež povinný priznať vám kompenzáciu. Žiadosť odškodnenie podajte vždy písomne a vyžiadajte si aj potvrdenie jej prevzatia.

5. Vybavte si náhradné doklady

 • Žiadosť o vydanie náhradných dokladov je potrebné podať na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo generálnom konzuláte SR. Môže sa stať, že sa slovenské zastúpenie v danej krajine nenachádza. V takom prípade sa môžete obrátiť na akýkoľvek zastupiteľský úrad krajiny, ktorá je členom EÚ.
 • Uhraďte správny poplatok a k vyplnenej žiadosť priložte:
  • Doklad preukazujúci vašu totožnosť ( vodičský preukaz, občiansky preukaz, pas, rodný list prípadne kópiu jedného z týchto dokumentov)
  • Dve fotografie v pasovom formáte
  • Potvrdenie, ktoré vám vydala polícia

Upozornenie: Ak doklad, ktorý ste už nahlásili ako zmiznutý nakoniec nájdete, nepoužívajte ho! Predmetný doklad je vedený v elektronických databázach polície a pri prechodu cez hranice by ste mohli byť obvinený z používania kradnutého alebo strateného dokladu.

6. Po návrate zo zahraničia požiadajte o vydanie nových dokladov

 • Doklad, ktorý vám vydal zastupiteľský úrad v zahraničí je určený len pre možnosť vrátiť sa späť na Slovensko. Má obmedzenú časovú aj územnú platnosť.
 • Žiadosti o vystavenie nových dokladov musíte podať priamo tým inštitúciám, ktoré sú ich vydaním poverené.

7. Poistnú udalosť nahláste poisťovni

 • Vzniknutú udalosť nahláste poisťovne, u ktorje máte uzatvorené cestovné poistenie do 15 dní návratu na Slovensko. Priložte aj popis okolností, za ktorých poistná udalosť nastala a tiež aj všetky potrebné potvrdenia a iné dokumenty.