CESTOVNÉ POISTENIE – HODÍ SA AJ PRIPOISTENIE BATOŽINY?

Batožina je snáď nevyhnutnou súčasťou každej dovolenky či cesty. Či už potrebujete iba príručnú batožinu, menšiu tašku alebo dva obrovské kufre, ide o batožinu, ktorá sa oplatí poistiť. Niekedy totiž i rozmerovo menšia batožina môže obsahovať predmety vyššej finančnej hodnoty. A s tými sa neoplatí cestovať len tak. Rozšírte si preto vaše cestovné poistenie o pripoistenie batožiny. Ak sa niečo stane, budete mať nárok na náhradu škody.

PRIPOISTENIE BATOŽINY A POISTNÁ UDALOSŤ

Batožinou sa pre cestovné poistenie a pripoistenie batožiny chápu osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové náradie.

Pripoistenie batožiny chráni tieto veci a vypláca náhradu škody v prípadoch, ak nastane:

  • Krádež, vlámanie, lúpež alebo odcudzenie
  • Poškodenie, zničenie, strata batožiny pri dopravnej nehode, rovnako aj pri živelnej udalosti
  • Strata celej batožiny odovzdanej prepravcovi
  • Poškodenie, zničenie, strata batožiny v dôsledku ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného, nutná hospitalizácia a podobne.

Poistné plnenie pre cestovné poistenie s pripoistením batožiny vám vyplatí poisťovateľ vo výške technickej hodnoty, nemôže však prevýšiť skutočnú škodu vzniknutú poistnou udalosťou.

AKO SI UPLATNIŤ NÁHRADU ŠKODY Z PRIPOISTENIA BATOŽINY?

Poistník, ktorý má uzatvorené cestovné poistenie aj pripoistenie batožiny, má povinnosť ihneď po zistení, že mu bola spôsobená škoda v súvislosti s jeho batožinou, kontaktovať príslušné osoby či orgány:

  • Pri lúpeži, vlámaní alebo krádeži musí kontaktovať políciu
  • Pri vzniku škody na batožine v ubytovacom zariadení sa musí obrátiť na prevádzkovateľa zariadenia, krádež a vlámanie ale musí dokázať
  • Pri strate alebo poškodení dopravcom je potrebné vyžiadať potvrdenie o tomto stave u zástupcu dopravcu

Podrobný návod ako postupovať pri strate batožiny nájdete na tejto stránke.

Prvé kroky vedú do poisťovne

Ihneď po návrate musí poistník kontaktovať a oznámiť situáciu poisťovateľovi, u ktorého má uzatvorené cestovné poistenie s poistením batožiny. Spolu s nahlásením musí predložiť aj všetky potrebné doklady, aby mohol využiť svoje poistenie a bola mu škoda nahradená.
Ak cestujete preto do zahraničia s hodnotnými vecami, nemyslite iba na cestovné poistenie, ale aj na jeho výhodné pripoistenia!