Výluky z cestovného poistenia

Poistenie na cesty poskytuje ochranu v prípade celého radu komplikácií a nepríjemností. Má však aj výluky, teda špecifické situácie, na ktoré sa nevzťahuje.

Alkohol a omamné látky

Alkohol patrí do výluk rovnako ako v prípade povinného zmluvného poistenia, tak aj pri cestovnom poistení. V praxi to znamená to, že ak k poistnej udalosti prišlo z dôvodu požitia alkoholu, poisťovňa môže poistné plnenie znížiť, alebo aj úplne zamietnuť. Rovnaké pravidlo platí aj pri omamných látkach.

Rizikové a adrenalínové športy

Základný balík cestovného poistenia kryje v rámci poistenia liečebných nákladov aj rekreačné letné športy, ako je napríklad člnkovanie, vodný bicykel alebo vodný skúter. Vykonávanie adrenalínových a vysokorzikových športov je potrebné si dopoistiť prostredníctvom pripoistenia. Každá poisťovňa si však sama zostavuje vlastný zoznam rizikových športov, na ktoré sa poistná ochrana vzťahuje. Preto si pred uzatvorením poistenia overte, či ten druh športu, ktorý chcete vykonávať je v pripoistení zahrnutý.

Krádež batožiny

V rámci cestovného poistenia si môžete uzatvoriť aj poistenie batožiny, ktoré vám zabezpečí náhradu škody vtedy, keď sa vaša batožina a osobné veci stratia, poškodia alebo budú ukradnuté. Ripoistenia sa však vzťahuje len na prípady, kedy pri krádeži prišlo k prekonaniu prekážky. V praxi to znamená to, že vaše osobné veci musia byť ukradnuté napríklad zo zamknutej hotelovej izby alebo uzamknutej skrinky a pod. Poistenie batožiny nekryje prípady, keď svoje veci necháte len tak niekde položené a vtedy príde ku krádeži.

Povinné očkovanie

Pri pobyte najmä v exotických krajinách je často vyžadované aj očkovanie. Do výluk cestovného poistenia patria zdravotné komplikácie súvisiace s vynechaním odporúčaných očkovaní. Aké očkovania by ste mali absolvovať pred vycestovaním do vami zvolenej destinácie vám bude vedieť ozrejmiť aj asistenčná služba poisťovne, v ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie.

Zvieratá

Ak na dovolenku cestujte s vašim domácim miláčikom, myslite na to, že do výluk z cestovného poistenia sú zahrnuté aj všetky škody, ktoré spôsobí inej osobe, nezáleží pritom na tom, či pôjde o škody na majetku alebo zdraví. Takéto poškodenia však môžu byť kryté z poistenia zodpovednosti v rámci poistenia domácnosti.

Chronické choroby

Krytie nákladov spojených s liečeným chronických chorôb je štandardne vo výlukách z poistenia na cesty. Riziko takýchto chorôb sa však dá dopoistiť prostredníctvom pripoistenia. Nájdu sa však aj také poisťovne, ktoré chronické choroby kryjú už v základnom balíku cestovného poistenia, avšak s nižším poistnými limitom. Taktiež je dôležité skontrolovať, aké choroby sú v poistení zahrnuté.

Vojna, nepokoje a terorizmus

Riziko nepokojov, vojny a terorizmu má väčšina poisťovní zaradené vo výlukách. Niektoré poisťovne však poskytujú v rámci základného balíka poistenia na dovolenku aj krytie liečebných nákladov spojených s terorizmom. Treba však myslieť na to, že toto riziko je kryté iba do určitého limitu, ktorý je spravidla nižší, než limit pri krytí základných liečebných nákladov.